Гергана Фратева:

МАГИСТЪР-ФАРМАЦЕВТ И ИЗП. ДИРЕКТОР НА ASPEN BULGARIA

В бизнеса и в живота обичам високите препятствия

 Фотограф: Дилян Марков   Коса: Георги Петков Салон   Грим: Лора Славова

Госпожо Фратева, честита награда „Бизнес лидер Фармацевтична индустрия“ 2017г. „Аспен“ е южноафриканска компания, доставчик на оригинални и генерични фармацевтични продукти в повече от 150 страни в цял свят. От кога ръководите клонът й в България и на какво се дължи успехът й?

Аспен е компания с над 160 годишна история. Нашата мисия е да удължаваме живота и да подобрим грижата за пациентите, чрез достъп до висококачествена, ефективна и ценово достъпна терапия на редица социално значими заболявания. Благодарение на портфолиото си от лекарствени продукти за лечение на остри и хронични заболявания, Аспен продължава да увеличава броя на пациентите си и е представен в над 150 държави в целия свят. Голямата крачка за Аспен се случва през 2013 година, след придобиването на портфолио от лекарствени продукти за профилактика и лечение на тромбоемболични нарушения. Това е и годината, в която Аспен разширява дейността си с откриване на свои клонове в Европа. Клонът на Аспен в България стартира дейността си през 2014 година и аз съм първия служител на компанията. Започнахме всичко от самото начало. Основната част от нашето портфолио са лекарствените продукти за профилактика и лечение на тромбоемболични нарушения. Към момента Аспен България е абсолютен лидер в областта на инжекционните антикоагуланти, където благодарение на усиления труд на целия ни екип успяхме да удвоим продажбите си за по-малко от 3 години. През годините увеличихме портфолиото си и осигурихме достъп до лечение за българските пациенти на изключително тежки и социално значими заболявания.

Какви са основните предимства на „Аспен“ пред конкуренцията?

Аспен е компания с изключително иновативен бизнес модел. Структурата на компанията е изцяло търговска, т.е. насочена изцяло към основната си дейност. Останалите подпомагащи дейности като счетоводство и финанси, логистика, човешки ресурси и други са поверени на външни компании. По този начин ние служителите на Аспен сме фокусирани изцяло върху основната си дейност. Според мен това е една от уникалните черти на компанията. Основното ни предимство е, че благодарение на хоризонталната си структура имаме възможността да бъдем много близо до клиентите си, да добавяме стойност към тяхната работа и да бъдем гъвкави и иновативни в решенията си.
 

Какви промени са нужни, за да стане нацията ни по-здрава и с по-добър достъп до здравни услуги?

Това е може би най-трудния въпрос, пред който са изправени държавните глави и медицински специалисти не само в България, но и в цяла Европа. Населението на Европа е застаряващо и изисква повече и по-добра здравна грижа. Разходите за здравеопазване нарастват и оттам следва проблемът с финансирането им.

За съжаление в България има твърде много промени, които са нужни, за да се осигури работеща система на здравеопазване. Въпреки големите усилия за контрол на разходите в сферата на здравеопазването, за мен проблемът е по-генерален – а именно в липсата на достатъчно финансиране.

От друга страна за да стане нацията ни по-здрава трябва да променим здравната си култура. Трябва да живеем по-здравословно, да се храним правилно, да спортуваме. Такъв начин на живот се възпитава от най-ранна възраст, от родителите, от образователната ни система, от медиите.

И не на последно, а може би на първо място е профилактиката. Редовните проверки на здравния статус са от изключително значение. Това е единственият начин да откриваме заболявания в ранен стадий, когато лечението е с по-добра прогноза, изисква по-малко усилия, води до по-малко усложнения и не на последно място носи и по-малки разходи. Според мен именно профилактиката е ключът към по-здрава нация.

Лесно ли се изгражда успешен екип?

Изграждането и задържането на успешен екип е може би най-трудната част от работата на всеки мениджър. Работата с хора е огромно предизвикателство и отговорност, но същевременно без успешен екип няма и успешна компания. Аз имам късмета да работя в екип с изключителни професионалисти, хора, които имат неограничени възможности, чиято мотивация е вдъхновение за мен. Уча се от тях и съм изключително щастлива, че създадохме такъв екип.

Коя е най-трудната част в работата ви?

Трудно ми е да определя коя част от работата ми е най-трудна. Много неща от откриването на компанията за мен се случиха за първи път, но с правилните хора се намира решение на всяка ситуация. Може би най-трудната част в работата ми е по-скоро да покажа пред високите мениджърски нива важността на пазар като България. Пазар, който има своите специфики спрямо пазарите от Централна и Западна Европа. Да извоювам заслужено място на България до най-високите нива на компанията, тъй като именно България е показала най-добрите резултати в Европа.

Какво във вашата работа ви носи най-голямо удовлетворение?

Не само в работата ми, но и в личния ми живот, обичам да прескачам “високи препятствия”. Най-голямото ми удовлетворение е когато с моя екип успяваме да постигаме резултати, които са били свръх амбициозни. Резултати, които преди не са постигани. В работата си до сега сме записали няколко такива резултата и те са огромно удовлетворение. В нашата работа ние се стараем да открием нуждите на всички клиенти по веригата и да създаваме решения, които добавят стойност на всяко ниво – да подобрим достъпа до лекарства, да оптимизираме разхода за здравната ни система, да осигурим добра дистрибуция, да предложим правилния продукт за правилния пациент, да бъде ефективен и безопасен за медицинските ни специалисти и най-важното – да спасим живот или да подобрим здравето на нашите пациенти. А това е най-голямото удовлетворение.

Кои са най-важните качества за един бизнес лидер?

Да бъдеш добър бизнес лидер, особено в мултинационална среда, изисква много качества и умения. Всички познаваме лидери и мениджъри, и разликата е огромна. Според мен най-важните качества за един лидер са да има визия, да умее да мотивира и ангажира хората около себе си, да може да поставя високи цели и да обединява около тях, да умее да комуникира и да показва ангажираността си, да бъде гъвкав в решенията си и да търси новото и промяната, защото именно това ни движи напред.

Откъде е породена страстта ви към конния спорт? Приятно хоби или нещо повече?

Страстта към конете при мен е от ранно детство. Когато за първи път се качих на кон усещането беше невероятно и от тогава знаех, че това усещане ще остане завинаги. За мен това не е просто спорт. Това е начин на живот, тъй като не минава и ден, в който да не съм в седлото. Към момента съм професионален състезател в дисциплината прескачане на препятствия, а през 2015 спечелих най-голямата титла – Шампион на България.

 Как обичате да почивате? Имате ли любимо място за почивка?

Любимото ми място за почивка, ако може така да се каже е състезателната арена и в по-голямата част от свободното си време тренирам или се състезавам. Разбира се обичам и да пътувам както в България, така и извън нея. Обожавам морето и подводния свят и при всяка възможност се старая да съм близо до тях.

 

Gergana Frateva:

MASTER OF PHARMACY AND EXECUTIVE DIRECTOR OF ASPEN BULGARIA

I like to aim high in business and in life

Mrs. Frateva, congratulations on the Pharmaceutical Industry Business Leader 2017 award. Aspen is a South African company which supplies original and generic pharmaceuticals in over 150 countries all over the world. Since when do you manage its branch in Bulgaria and to what do you owe your success?

Aspen is a company with an over 160-year history. Our mission is to extend patient life and improve patient care through access to high-quality, effective and affordable treatment to many socially important conditions. With its portfolio of medicinal products for treatment of acute and chronic conditions, Aspen continues to grow the number of its patients and is represented in over 150 countries in the entire world. Aspen made a big step forward in 2013, when it acquired a portfolio of medicinal products for prevention and treatment of thromboembolic conditions. This was also the year in which Aspen extended its activities and opened branches in Europe. Aspen’s branch in Bulgaria opened in 2014 and I was the first employee of the company. We began from ground zero. The major part of our portfolio are products for prevention and treatment of thromboembolic conditions. Aspen Bulgaria is currently the absolute leader in the area of anticoagulant injections, where we managed to double our sales in less than 3 years with the hard work of our team. We expanded our portfolio over the years and provided Bulgarian patients with access to treatment of very severe and socially important conditions.

What are Aspen’s main competitive advantages?

Aspen is a company with an exceptionally innovative business model. The structure of the company is entirely commercial, i.e. it’s fully aimed at its core object of activity. The remaining auxiliary activities like accounting and finance, logistics, human resources, etc. have been entrusted to third party companies. This is how we, Aspen’s employees, can remain fully focused on our main work. I consider this one of the unique aspects of the company. Our main advantage is that our horizontal structure allows us to keep in close touch with our clients, to add value to their work and to be flexible and innovative in our decisions.

What changes would be necessary to make our nation healthier, with better access to health services?

This is perhaps the most difficult question faced by heads of state and medical experts not only in Bulgaria, but in the whole of Europe. The population of Europe is ageing and it needs more and better healthcare. Healthcare expenses are growing and this leads to a problem with their funding.

Regrettably, Bulgaria needs a lot of change to ensure a functioning healthcare system. Despite the significant efforts for control of healthcare expenses, in my opinion it is a more general problem, i.e. it is about the lack of sufficient funding.

On the other hand, we need to change our health culture for our nation to become healthier. We have to live healthier, to eat proper food, to do sport. Such way of living should be educated at an early age by parents, by our education system, by media.

Last but not least comes the prevention – perhaps even first. Regular health status checks are extremely important. This is the only way to detect problems at an early stage, when treatment has a better expected outcome, requires less effort, causes less complications, and, of course, less costs. I think prevention is the key to a healthier nation.

Is it easy to build a successful team?

Building and retaining a successful team is perhaps the most difficult part of every manager’s work. Working with people is a tremendous challenge and responsibility, but there is no successful company without a successful team. I have been fortunate enough to work in a team of exceptional professionals, people with unlimited capabilities, whose motivation inspires me. I learn from them and I am extremely happy we created such a team.

What is the most difficult aspect of your work?

It’s difficult to say what is the most difficult. I’ve had a lot of firsts since we opened the branch, but any situation can be resolved with the right people. Perhaps the most challenging aspect is to demonstrate at the highest managerial level the importance of such a market as Bulgaria. A market which has its specifics compared to markets from Central and Western Europe. To earn Bulgaria’s deserved place at the highest levels of our company, since it was precisely Bulgaria which showed the best results in Europe.

What brings you the most satisfaction in your work?

I love to overcome challenging obstacles not only in my work, but also in my personal life. My greatest source of satisfaction is when my team and I manage to achieve results which looked overly ambitious. Results which have not been achieved before. We have several examples of that kind so far, and they have brought tremendous satisfaction.

In our line of work, we try to discover the needs of all clients along the chain and to create solutions which add value at every level – to improve access to medicinal products, to optimize the expenditures of our healthcare system, to ensure good distribution, to offer the right product to the right patient, our products to be effective and safe for our medical experts, and, above all, to save a life or to improve the health of our patients. This is the most satisfying.

What are the most important qualities for a business leader?

Many qualities and skills are necessary in order to be a good business leader, especially in a multinational environment. We all know leaders and managers, and the difference is enormous. In my opinion, the most important qualities for a leader is to have a vision, to be able to motivate and engage people around them, to be able to set high goals and to unite people around them, to have good communication skills, to be able to show their dedication, to be a flexible decision maker and to keep searching the new, to strive for change, because this is what pushes us forward.

What caused your passion for horseback riding? Is this just a pleasant hobby, or something more?

My passion for horses was there since early childhood. It felt amazing when I rode a horse for the first time and since then I have known this feeling would remain forever. This is not just a sport for me. It is lifestyle, since I spend time on the saddle every single day. I’m currently a professional competitor in show jumping, and I won the biggest title in 2015 – Bulgarian National Champion.

How do you like to relax? Do you have a favorite vacation spot?

My favorite vacation spot, if it can be like that, is the competition arena – I spend most of my spare time training or competing. Of course, I also love to travel both in Bulgaria and abroad. I love the sea and the underwater world and I try to be close to them at every opportunity.