Марвин Блажевски:

УПРАВЛЯВАЩ ДИРЕКТОР НА SEPA CYBER TECHNOLOGIES

За мен успехът се измерва с щастие и лична реализация

 Фотограф: Дилян Марков    Грим: Лора Славова

Г-н Блажевски, поздравления за наградата „Бизнес лидер в ИТ сектора за 2019“! СЕПА Кибер Технологии е водеща ИТ компания. От колко години работи в България?

Благодаря за признанието. СЕПА Кибер Технологии все още е млада компания, но се развива бързо и освен всичко останало – се превръща в доказан конкурент на другите големи финтех/ ИТ компании.

Какви са основните дейности на СЕПА Кибер Технологии?

Предоставяне на иновативни, модулни и мащабируеми ИТ решения за обработка на плащания и банкиране за всеки бизнес. Използвайки най-новите технологии, ние даваме възможност на финансови субекти и търговци на дребно от цял свят да създават или да се свързват със съществуващи онлайн банки, портали за криптовалута, програми за дебитни и кредитни карти, POS връзки, SEPA / IBAN SWIFT и много други, които могат да гарантират конкурентно предимство и икономическа ефективност.

 

Защо сте по-добри от конкурентите?

Нашият акцент не е да бъдем по-добри от конкурентите. Нашият фокус е да бъдем правилното решение за нашите потребители. Използвайки нашия изключителен бизнес модел, ние използваме основен екип от професионалисти с опит във всяко специфично искане, което може да бъде направено. В СЕПА Кибер Технологии изграждаме силни партньорства с нашите клиенти и персонализираме нашия подход към техните уникални нужди. Ние имаме персонализирано обслужване, ефективност на автоматизацията, професионален и личен подход и едновременно с това – възможност да предлагаме креативни и експертни съвети. Фактът, че обръщаме внимание на всеки един детайл и надхвърляме възможностите си, ни прави по-добри от нашите конкуренти.

 

Какво постигнахте от началото на дейността на компанията?

От започването на дейността на СЕПА Кибер Технологии ние проектирахме и разработихме нашата компания така, че да отговорим на нуждите на бизнеса. Постигнахме ясно сътрудничество с нашите клиенти и партньори, работихме по дългосрочни проекти и предоставихме нови решения, за да поддържаме винаги актуален финансовия, банковия и търговския сектор.

Кариерата ви започва в чужбина. Какви стъпки предприехте и каква беше разликата, когато пристигнахте в България?

Уча и работя в различни страни от много млада възраст. Опитът, който придобих през това време, разви у мен способността лесно да се адаптирам към всяка чужда среда. Кариерният ми път започна през студентските ми години в Австрия, където ме откри една от водещите местни ИТ компании. По това време имах възможността да създам първо поколение mPOS със стандарт EMC (Машини за електромагнитна съвместимост). След това се местих в Словения, Италия, САЩ и Хърватия, където се занимавах с различни проекти, свързани с инфраструктурата за обработка на плащания. В България намерих среда, която е подходяща за разрастване на този бизнес, тъй като страната е много отворена за новото технологично развитие и иновациите.

Трудно ли е да се организира добър екип и по какво се различава от другите страни, в които оперира СЕПА Кибер Технологии?

Когато бъдат намерени подходящите професионалисти, е много лесно да се организира добър екип. България е страна с много млади висшисти от едни от най-добрите университети не само в България, но и в Европа. Ето защо, когато срещнете правилните хора, те се организират и всичко, което трябва да направите, е да ги ръководите.

Нещо, което прави екипа ми най-добрият, е личният щрих, който всеки от тях дава на компанията. Те допринасят с разнообразни знания, страст и желание да обичат и развиват това, което правят.

Как привличате млади професионалисти и какви възможности предлагате?

Всеки работодател трябва да насърчава отличния баланс между професионалния и личния живот на всички служители. Служителите трябва да имат възможност да се движат нагоре. Предоставянето на възможност да се развиват в сферата, в която искат, ги привлича към позициите, които предлагаме. България е пълна с млади и динамични таланти, които проявяват невероятен ентусиазъм в работата си и ние се опитваме да подобрим и подтикнем тази стремеж.

Кое е най-важното умение на успешния мениджър?

Силно вярвам, че добрата комуникация между мениджъра и служителите е ключовият елемент за добрата работна среда. Ежедневно мениджърът съобщава мнения, очаквания и нужди, което действително изисква добра връзка. Освен това, балансирането между изпращането на правилните съобщения и поддържането на добър и положителен тон с вашия служител е от изключително значение за успешния екип и отличното управление.

Какви са тенденциите във финтех отрасъла?

Простотата и сигурността играят ключова роля в потребителския опит. Вече е налице по-голяма сигурност при плащанията с едно кликване при всяка транзакция. Клиентите искат транзакциите им да бъдат бързи, лесни и сигурни. Чрез финтех отрасъла те могат да се насладят на по-прости и по-сигурни платежни процеси.

Автоматизацията и изкуственият интелект са широко използвани във финтех отрасъла. Наличието на услуга, която използва автоматизация и по-малко човешка намеса, увеличава възможностите за бизнеса поради намаляване на разходите и повишаване на ефективността.

Каква е целта ви за развитие на бизнеса? В какво бихте инвестирали?

Доброто развитие на бизнеса е ключова стъпка за една процъфтяваща компания. Тъй като финтех отрасъла изисква винаги иновации и следване на най-новите тенденции, ние инвестираме в добра изследователска работа. Много конкуренти предоставят подобни услуги и ако не успеем да ги изпреварим с уникалността си, ще провалим не само нашата компания, но и нашите клиенти. Осигурявайки нови и иновативни решения, ние разрастваме нашите бизнес операции и отваряме нови хоризонти за следващите грабващи проекти. Въпреки това, тъй като нашата компания се разраства бързо, СЕПА Кибер Технологии е на път да отвори нови офиси през следващата година, чрез които ще бъдем още по-отдадени на общата ни цел.

Какво означава успех за вас?

Едно от най-големите недоразумения в днешното общество е как се тълкува успехът. Хората често го свързват с доходите. За мен успехът се измерва с щастие и лична реализация. Бъдейки способен да запазя страстите си и да ги развивам, аз наистина вярвам, че успявам не само в мечтите си, но и в работата си. Накратко, когато превърнете отдадеността си във ваш бизнес, вие не само оказвате положително въздействие върху себе си, но и върху професионалната си кариера.

Кои са любимите ви места за почивка?

Оценявам красотата на всяко място на земята. Наистина зависи от настроението ми къде отивам на почивка, но напоследък търся по-екзотични места като тези в Латинска Америка. По някакъв начин страните от регион поддържат чистотата на хората и техните естествени навици. Самите страни са недокоснати от съвременния свят, което само по себе си създава естествено съвършенство. Ако смартфонът ми не работи, съм стигнал до мястото на сърцето си, където започва ваканцията ми.

Marvin Blazhevski:

MANAGING DIRECTOR OF SEPA CUBER TECHOLOGIES

For me success is measured by happiness and personal realization

Mr. Blazhevski, congratulations on the award “Business Leader in the IT industry 2019”! SEPA Cyber Technologies is a leading IT company. Since how many years operates in Bulgaria?

Thank you very much for the recognition. SEPA Cyber Technologies is still a young company. However, we are growing rapidly and moreover, becoming a proven competitor to the other big fintech / IT companies.

What are the main activities of SEPA Cyber Technologies?

Providing innovative, modular and scalable IT solutions for payment processing and banking for every business. Utilizing the latest technologies, we make it possible for financial entities and retailers from all around the world to set up or connect to existing online banks, crypto exchange portals, debit and credit card programs, POS connections, SEPA/IBAN SWIFT and many more, that can ensure competitive advantage and cost-efficiency.

Why are you better than the competitors?

We do not focus on being better than our competitors. We focus on being the right solution for our consumers. By using our exceptional business model, we utilize a core team of professionals having their expertise in any particular request that may be asked. In SEPA Cyber Technologies we build strong partnerships with our customers and customize our approach to their unique needs. We have high-touch service, automation efficiency, professional and personal approach and, nevertheless, the ability to propose creative and expert advices. The fact that we give attention to every single detail and we are going above and beyond our possibilities makes us better than our competitors.

What have you achieved since the company start operating?

Since SEPA Cyber Technologies start operating, we designed and developed our company to meet the needs of the business. We achieved clear collaboration with our customers and partners, worked through long term projects and provided new solutions in order to keep financial, banking and retail sector always up to date.

Your career begins abroad. What steps you took and what was the difference when you arrived in Bulgaria?

I have been studying and working in various countries since a very young age. The experience I got through this time made me easy adapting to every foreign environment. My career path started during my student years in Austria where I was discovered by one of the leading local IT companies. In that time, I had the chance to set up the first generation of mPOS with EMC standard (Electromagnetic Compatibility Machinery). Later, I moved to Slovenia, Italy, USA and Croatia where I covered different projects related to the payment processing infrastructure. In Bulgaria, I found environment that fits excellent for growing that business, as the country is very open to the new technological development and innovations.

Is it difficult to organize a good team and how is it different from other countries where SEPA Cyber Technologies operates?

When the right professionals are found, it is very easy to organize a good team. Bulgaria is a country with a lot of young graduates from some of the best universities not only in Bulgaria but in Europe. Therefore, when you meet the right people, they organize themselves and all you have to do is to lead them.

One thing that makes my team the best is the personal touch each one of them gives to SEPA Cyber. They contribute with diverse knowledge, passion and willingness to love and develop what they do.

How do you attract young professionals and what opportunities do you offer?

Every employer should promote a great work-life balance for all employees. Employees should have the opportunity to move upwards. Providing the possibility to grow in the sphere they want makes them attracted to the positions we offer. Bulgaria is full of young and dynamic talents who show colossal enthusiasm in their work and we are trying to further improve and push this eagerness.

What is the most important skill of a successful manager?

I strongly believe that good communication between manager and employees is the key element for a good working environment. On a daily basis, the manager communicates opinions, expectations, and needs, which indeed requires a good connection. Furthermore, balancing between sending the right massages and keeping a good and positive tone to your employee is in extreme importance for a successful team and excellent management.

What are the trends in the fintech industry?

Simplicity & security are playing a key role in the user experience. More security in single-click payments is now available with every transaction process. Customers want their transactions to be quick, easy and safe. Through fintech industry, they are able to enjoy simpler and more secure payment processes.

Automation and Artificial Intelligence are widely utilized in the fintech industry. Having a service that use automation and less human intervention is growing opportunity for the business due to lowering costs and increasing efficiency.

What is your goal for business development? What would you invest in?

Good business development is a key step for a flourishing company.  As fintech industry always requires innovations and following the latest trends we invest in good research. Many competitors are providing similar services and if we are not able to outreach them with our uniqueness, we will fail not only our company but also our clients. By ensuring new and innovative solutions we are growing our business operations and open new horizons for the next grabbing projects. Nevertheless, as our company is growing rapidly SEPA Cyber Technologies is about to open new offices in the following year, through which we will be even more devoted to our common goal.

What means success for you?

One of the biggest misunderstandings in nowadays society is how success is interpreted. People are often connecting it with income. For me success is measured by happiness and personal realization. By being able to keep my passions and develop them, I truly believe that I succeed not only in my dreams but also in my work. To place it in a nutshell, when you turn your devotion into your business, you are not only making a positive impact to yourself but also to your professional career.

What are your favorite vacation spots?

I appreciate the beauty of every place on earth. It really depends on my mood where I go for vacation but recently, I have been looking for more exotic places such as those in Latin America. Somehow the countries covering that region keep the purity of the people and their natural habits. The countries themselves are untouched by the modern world, which itself creates natural perfection. If my smartphone is not working, I reached the place of my heart where my vacation starts.