Ива Николова:

ИЗП. ДИРЕКТОР НА RENTICA LTD.

Успехът за мен е в спечеленото доверие  и доволните клиенти

Фотограф: Дилян Марков

 Красивата и успешна бизнесдама Ива  Николова е родена в Самоков на 07.08.1986 г. Щастливо омъжена от 11 години, тя е майка на две прекрасни момичета, на 4 и на 3 годинки. Бизнесът на г-жа Николова се равива в няколко сектора. Първата си компания ЕМ ЕНД АЙ Кънстракшан ООД  създава заедно със съпругът си през 2011 г. Тя се занимава със сондажна техника. През 2015 г   Ива Николова създава Evolution Travel – лицензиран туроператор, чийто акцент са корпоратвините и бизнес клиенти.

 А от 2019 г. бизнесдата е и представител за няколко държави в Европа на Здравна Група Естетика, това е доказана голяма и авторитетна здравна група за пластична и естетична хирурхия в Турция – една от водещите групи в Истамбул. През 2020 г. г-жа Николова създава компанията Rentica – фирмата се занимава с тежка машинна техника  под наем за страната и Европа.

Г-жо Николова, Вие ръководите четири съвсем различни компании, как съчетавате управлението им?

Съчетанието понякога е доста сложно, признавам си. Особено когато бързо трябва да преминеш от туристическият бранш, през тежката техника и да се спреш в пластичната и естетичната хирургия. Но определено обичам всичко което правя и го правя с много любов и старание. Да управляваш толкова различни бизнеси понякога е голям плюс – успяваш да срещнеш много различни хора от които да почерпиш опит и да обогатиш себе си. Точно това е причината да се развивам в различни насоки.

Какво Ви мотивира да започнете собствен бизнес? 

 Имах силна мотивация да се докажа като личност и като възможности.  Моята цел е била винаги, и ще бъде да съм най-добрата в това което върша и да се доказвам ежедневно, на моите клиенти и партньори, че не са сбъркали с гласуваното доверие към мен. А каква по-добра мотивация от това да създадеш собствен бизнес и да доказваш това което можеш ежедневно.

Как протича един ваш работен ден?

Един мой работен ден протича като един „тайфун“, бошувайки от среща в среща и от телефонен разговор в следващ такъв.  Но искам да споделя с вас, че всеки ден се събуждам с огромно желание за работа и винаги на края на всеки един натоварен ден се прибирам щастлива и доволна от себе си и мотивирана още повече за следващият ден.  Дори тук е момента да споделя, че близките до мен хора, казват че любимото ми хоби е – работата.

Какви са предизвикателствата пред вас днес, по време на пандемията и как ви промени?

Предизвикателствата са доста големи, както при всеки един браш в момент на пандемия и криза. Но като че ли ние успяваме да преминаваме през този период доста по-леко от останалите в бранша. Този успех в кризата се дължи на това, че успяхме да спечелим доверието в правилните партньори преди започването на епидемията. Този наш ход ни направи доста стабилни и успешни в момента.

Лесно ли се изгражда успешен екип?

Да призная това е най-голямата трудност, с която съм се сблъсквала до момента. Много трудно мога да открия млади и мотивирани хора на които да се доверя, тъй като не виждам в много от тях мотивация за развитие и работа. Предполагам, с това не се сблъсквам само аз.

На какъв подход залагате, за да изпъкнете пред конкурентите?

Най-важния подход на който залагам в управлението на моите компании е да бъдем иновативни, гъвкави и да се напасваме по желанията на нашите клиенти. Да даваме една услуга, която трудно предоставят конкурентите ни. Точно този подход към нашите клиенти ни прави толкова успешни в момента.

 Мениджърският урок, който научихте по трудния начин?

 Когато си на 34 години все още не си се сблъсквал с житейски уроци с които вече са се сблъскали по-възрастните и опитните бизнесмени в бранша. Но това което аз научих до момента е че не трябва да се доверяваш на никого на 100% и, че не всичко е чиста монета в този живот.

Какъв е стилът ви на работа? Кои са принципите, които спазвате в управлението на компаниите и какво е успехът за вас?

Моят стил на работа е фокусиран в това да даваме перфектно обслужване на нашите клиенти. Основния принцип, който изповядваме в нашите компании е че клиента е на 1-во място и той е най-важен. Успеха за мен се изразява в количеството щастливи и доволни клиенти и гласувано доверие от моите партньори.

Имате ли сбъдната детска мечта благодарение на кариерата си?

 Да, сбъднах мечтата си да бъда независима, до колкото мога, и да съм създала нещо свое по начина по който искам.

Вие сте красива и изискана бизнесдама, красотата помага или пречи в бизнеса?

 Зависи от бранша, но доказано красотата е голям ключ към успеха на една жена. Дали в личен или професионален план добрата визия трябва да е водеща за една жена. Може би точно това ме накара да вляза в бизнеса с красотата. Винаги съм много щастлива когато самата аз помагам на  хората да постигнат мечтаната си визия. И определено разбрах, че красотата продава и води до успех, всеки един човек, който я притежава.

Кое е любимото ви време от годината и как обичате да почивате?

Любимото ми време е зимата, обожавам зимните месеци през годината, може би обратно на повечето дами, които харесват повече плажовете и топлото време. Почивката за мен е когато съм заобиколена от любимите ми хора. Двете ми малки принцеси Ванеса и Алексия които са на 4 г.  и 3г. Както и моят съпруг, който е винаги до мен и ме подкрепя във всяко мое начинание. Той е пъртньор както в живота ми, така и в бизнеса.

Iva Nikolova:

EXECUTIVE DIRECTOR OF RENTICA LTD.

Success for me is in the trust and the satisfied customers

The beautiful and successful businesswoman Iva Nikolova was born in Samokov on August 7, 1986. Happily married for 11 years, she is the mother of two wonderful girls, aged 4 and 3. Mrs. Nikolova’s business is developing in several sectors. She established her first company M&I Construction Ltd. together with her husband in 2011. It deals with drilling equipment. In 2015, Iva Nikolova created Evolution Travel – a licensed tour operator focused on corporate and business clients.

 And since 2019 the businesswoman is also a representative for several countries in Europe of the Estetik International Health Group, which is a proven large and reputable health group for plastic and aesthetic surgery in Turkey – one of the leading groups in Istanbul. In 2020 Mrs. Nikolova established the company Rentica – it deals with heavy machinery for rent for the country and Europe.

 

Mrs. Nikolova, you run four completely different companies, how do you combine their management?

The combination is sometimes quite complicated, I admit. Especially when you have to quickly move from the tourism industry, through heavy equipment and stop in plastic and aesthetic surgery. But I definitely love everything I do and I do it with a lot of love and diligence. Running so many different businesses is sometimes a big plus – you manage to meet a lot of different people from whom to gain experience and enrich your knowledge. This is exactly the reason why I am developing in different directions.

What motivated you to start your own business?

 I had a strong motivation to prove myself as a person and my abilities. My goal has always been, and will be, to be the best at what I do and to prove to my customers and partners every day that they have not made a mistake when they trusted me. And what better motivation than to start your own business and prove what you can do every day.

How does your working day go?

My working days go by like a typhoon, raging from meeting to meeting and from one phone call to another. But I want to share with you that every day I wake up with a great desire to work and, at the end of each busy day, I always come home happy and satisfied with myself and motivated even more for the next day. Indeed now is the time to share that the people close to me say that my favorite hobby is work.

What are the challenges facing you today, during the pandemic, and how has it changed you?

The challenges are quite big, as in any industry in a time of pandemic and crisis. But it seems that we manage to go through this period much easier than others in the industry. This success in the crisis is due to the fact that we managed to gain the trust of the right partners before the start of the pandemic. This move of ours has made us quite stable and successful at the moment.

Is it easy to build a successful team?

Admittedly, this is the biggest difficulty that I have encountered so far. It is very difficult for me to find young and motivated people to trust, because in many of them I do not see the motivation to develop and work. I guess I am not the only one facing this problem.

What approach do you rely on to stand out from the competition?

The most important approach that I rely on in the management of my companies is to be innovative, flexible and to adapt to the wishes of our customers. To provide a service that is difficult for our competitors to provide. It is this approach to our customers that makes us so successful right now.

 What is the managerial lesson that you learned the hard way?

 When you are 34 years old, you have not yet learned life lessons that older and experienced businessmen in the industry have already learned. But what I have learned so far is that you shouldn’t trust anyone 100% and that you cannot take everything in life at face value.

What is your work style? What are the principles that you follow in the management of your companies and what is success for you?

My work style is focused on providing the perfect service to our customers. The main principle that we profess in our companies is that customers always come first and they are the most important. Success for me is the number of happy and satisfied customers and the trust of my partners.

Do you have a childhood dream come true thanks to your career?

 Yes, my dream of being as independent as possible and creating something of my own the way I wanted.

You are a beautiful and elegant businesswoman; does beauty help or hinder business?

 It depends on the industry, but it has been proven that beauty is a big key to a woman’s success. Whether personally or professionally, a good personal appearance should be key for a woman. Maybe that is what got me into the beauty business. I am always very happy when I myself help people achieve their dream look. And I definitely realized that beauty sells and leads to success every single person who has it.

What is your favorite time of the year and how do you like to relax?

My favorite time is winter; I love the winter months, maybe contrary to most women who prefer beaches and warm weather. I relax when I am surrounded by my loved ones. My two little princesses, Vanessa and Alexia, who are 4 and 3 years old, as well as my husband, who is always by my side and supports me in every endeavor. He is my partner both in life and in business.